PIT 2015 Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych.

 Wydatki na rehabilitację i ułatwienie czynności życiowych mogą wpisać do PIT-ów.KtoFiskus nieco pomaga niepełnoprawnym i ich opiekunom. może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun. Niepełnosprawność potwierdzamy orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.Opiekunem niepełnosprawnego nazwiemy każdego, kto ma na utrzymaniu niepełnosprawnego: współmałżonka, dziecko własne lub przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, pasierba, rodziców, teściowych, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia, synową.

Ważne! Opiekun będzie miał prawo do ulgi, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczą kwoty 9.120 zł.

Czy można odliczyć wszystkie wydatki związane z niepełnosprawnością?

Nie. Przepisy ściśle wymieniają rodzaje kosztów do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Należą do nich m.in.

  • wydatki na dostosowanie i wyposażenie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu do rehabilitacji
  • oraz ułatwiających czynności życiowe,
  • odpłatność za pobyt leczniczy w sanatorium lub na turnusie rehabilitacyjnym,
  • zabiegi rehabilitacyjne,
  • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna w celu dojazdu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne itp.

Z kolei zakup leków możemy uwzględnić w rozliczeniu tylko jeśli leki zostały wypisane osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę i wydaliśmy na nie więcej niż 100 zł w danym miesiącu.

W zeznaniu PIT odliczymy nadwyżkę powyżej 100 zł. Jeśli w danym miesiącu leki kosztowały mniej niż 100 zł – tej kwoty nie możemy wpisać do odliczenia.

Osoby niewidome odliczą np. opłacenie przewodników lub utrzymanie psa przewodnika osób niewidomych z I lub II grupą inwalidztwa. Przy czym odliczenie nie może przekroczyć kwoty 2.280 zł w ciągu roku.Dokumenty i limity Wysokość wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne należy udokumentować – fakturami, rachunkami, potwierdzeniami przelewów i innymi dokumentami. Ważne by wyraźnie wskazywały płatnika, odbiorcę i przedmiot zapłaty.Wyjątek stanowią wspomniane odliczenia na opłacenie przewodników lub utrzymanie psa przewodnika dla osoby niewidomej, dla osoby z niepełnosprawnością ruchową I grupy, a także wydatków na używanie samochodu osobowego do przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wszystkie te odliczenia są limitowane do kwoty 2.280 zł. rocznie i nie jest przy nich wymagana dokumentacja wydatków, a jedynie inne dokumenty potwierdzające np. konieczność odbycia zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych (w przypadku kosztów samochodu) lub certyfikat psa przewodnika.

W jaki sposób odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Wydatki na cele rehabilitacyjne nie obniżają samego podatku, ale pomniejszają dochód do opodatkowania. Oznacza to, że odliczamy ją od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Dane wpisujemy w załączniku PIT-O do zeznania rocznego PIT-37 lub PIT-36, a w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego do zeznania rocznego PIT-28 (ten ostatni możemy teraz jedynie skorygować, bo termin jego składania minął).Ostatecznym terminem na rozliczenie PIT-ów 37 i 36 za 2015 rok jest poniedziałek 2 maja 2016 r.Jeśli złożymy PIT-y w terminie, ale nie zdążymy wpisać do nich wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną – możemy to jeszcze zrobić w korekcie PIT-u. Korektę można złożyć do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym upłynął termin złożenia PIT-u.

Źródło: PIT 2015 Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych. Jak skorzystać? – Wiadomości